Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden bij inschrijving voor een cursus of andere activiteit. Wil je meer informatie of verduidelijking? Neem dan contact met ons op via ons algemene telefoonnummer 085 – 04 99 100.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Avant sanare B.V. gevestigd te Rotterdam aan de Groene Tuin 277 (3078 KG) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52213277.
 2. Klant: de rechtspersoon die van gebruiker voornamelijk diensten afneemt.
 3. Werkzaamheden: Het aanbieden van trainingen en cursussen ten behoeve van kandidaten van de klant.
 4. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door gebruiker vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen klant en gebruiker tot het verschaffen van een door gebruiker aangeboden cursus, les of activiteit.
 6. Partijen: gebruiker en klant gezamenlijk.

 

 

Artikel 2 Persoonsgegevens

 1. Gebruiker respecteert de privacy van alle deelnemers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. De persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede inschrijving en communicatie met de deelnemers, worden opgeslagen in een beveiligd en gecertificeerd (NEN7510) registratiesysteem, dat ontwikkeld is door een Nederlands bedrijf, in Nederland is opgeslagen en valt onder de Nederlandse wet- en regelgeving.
 3. Gebruiker voldoet volledig aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Alle medewerkers van gebruiker hebben een geheimhoudingsplicht waarvoor zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.

 

 

Artikel 3 Inschrijving

 1. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door middel van het invullen en verzenden van een aanmeldingsformulier van het gewenste programma (individueel).
 2. Door inschrijving aanvaardt de klant de toepassing van deze voorwaarden.

 

 

Artikel 4 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door gebruiker binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen gebruiker en klant zijn overeengekomen.
 1. Indien klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door gebruiker niet geaccepteerd.
 2. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

 

Artikel 5 Overeenkomst

 1. Alle door gebruiker gedane aanbiedingen, jaarlijkse acties en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat klant de door gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd en zich heeft ingeschreven, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van klant echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 3. Indien klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 4. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van gebruiker of zodra gebruiker – zonder tegenwerping van klant – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.
 5. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en gebruiker zijn overeengekomen. Klant zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen duur door gebruiker wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

 

 

Artikel 6 Verplichtingen klant

 1. Klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van gebruiker te stellen.
 2. Gebruiker heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Klant is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst, van belang kunnen zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet,

niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van klant. Indien en voor zover klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

 1. Klant mag aan de adviezen en dienstverlening van gebruiker hoge eisen stellen, maar klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden alsmede voor door gebruiker aan de Belastingdienst verzonden aangiftes. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat klant onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan is de gebruiker gerechtigd de schade te verhalen op de klant.
 2. Klant moet wijzigingen met betrekking tot zijn financiële situatie aan gebruiker doorgeven. Onder dergelijke wijzigingen vallen onder meer, maar daartoe niet beperkt, de volgende onderwerpen: naamswijziging, fusie, betalingsachterstanden, (dreigend) faillissement.
 3. Klant moet de gegevens uit de ontvangen bescheiden doorlezen en controleren op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk doorgeven aan gebruiker.
 4. Indien en voor zover klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

 

 

Artikel 7 Geschiktheid/ weigering

 1. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die deelnemers bij aankomst dienen te tekenen.
 2. Gebruiker bepaalt wanneer en of een organisatie ofwel deelnemer geschikt is voor een training, cursus of activiteit. Gebruiker heeft hierin een volledige vrijheid. Gebruiker is dan ook gerechtigd een deelname aan een cursus te weigeren.
 3. Mochten er vervelende situaties voorvallen tijdens deelname, dan staat gebruiker vrij de training direct af te breken, het volledige cursusgeld op te eisen en aangifte te doen.

 

 

Artikel 8 Uitvoering opdracht

 1. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Gebruiker zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst. De werkzaamheden zullen nimmer bij gebruiker plaatsvinden. De voorkeur heeft de omgeving van de organisatie.
 2. Gebruiker zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Er rust op gebruiker slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Mocht het gewenste resultaat niet worden bereikt, dan heeft de klant nimmer recht op teruggave van betaalde gelden.
 3. Gebruiker heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van klant, te laten verrichten door een door gebruiker aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van gebruiker wenselijk is.
 4. De gebruiker houdt de klant op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de klant daarvan onkundig is.
 5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van klant welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van gebruiker en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

 

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat gebruiker alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van gebruiker, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van gebruiker. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

 

Artikel 10 Honorarium en prijswijzigingen

 1. Gebruiker berekent diensten op basis van uurtarieven, bepaalde pakketten of wel een op die gebruiker vooraf (bijv. in de vorm van maatwerk) met klant overeenkomt zoals vermeld in het plan van aanpak en het contract of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst, zoals vermeld in de desbetreffende brochure en op de website van gebruiker: http://www.avantsanare.nl. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft gebruiker het recht het basistarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Klant kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van gebruiker enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.
 1. Indien gebruiker rekent op basis van uurtarieven, wordt voordat gebruiker aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Klant kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
 2. Indien gebruiker een vast honorarium of uurtarief met klant is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd, dat gebruiker de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker stelt klant hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Klant kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen.
 3. Op het moment dat ‘meerwerk’ ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt gebruiker klant in kennis van de financiële consequenties.
 4. Gebruiker vraagt bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
 5. Gebruiker specificeert facturen naar opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
 6. De op klant rustende betalingsverplichting van facturen is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden. Op gebruiker rust slechts een inspanningsverplichting.
 7. Het honorarium en eventuele kostenramingen worden – voor zover van toepassing – vermeerderd met omzetbelasting.
 8. Het honorarium van gebruiker, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, na volbrenging van de werkzaamheden aan klant in rekening gebracht.
 9. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van honorarium afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de gebruiker recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt ondermeer rekening gehouden met de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de klant daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. De gebruiker heeft in dit geval slechts recht op het volle honorarium, indien het einde van de overeenkomst aan de klant is toe te rekenen en de betaling van het volle honorarium, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het honorarium worden de besparingen die voor de gebruiker uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.
 10. Gebruiker heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat klant een door gebruiker in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 11. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is gebruiker gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen klant alsdan eveneens verschuldigd is.

 

 

Artikel 11 Betaling

 1. Indien een zakelijke klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft gebruiker, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van gebruiker.
 2. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klant, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klant zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

 

Artikel 12  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien de klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door gebruiker, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door gebruiker afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Indien op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door gebruiker gefactureerde of te factureren bedrag.

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor:

–     bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door klant aan gebruiker, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant, zoals onder andere het verzwijgen van relevante informatie over de organisatie; –    Gebruiker is nimmer aansprakelijk als een deelnemer ziek wordt of komt te overlijden tijdens of na de training/ afspraak bij gebruiker.

–     bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van tegenvallende resultaten naar aanleiding van opvolging van een door gebruiker verstrekt advies c.q. training;

–     bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door gebruiker ingeschakelde hulppersonen ook indien deze werkzaam zijn bij een met gebruiker verbonden organisatie;

–     bij klant of derden ontstane (zelfstandig)  (letsel) schade die het gevolg is van het gedrag van de deelnemer;

–     bij klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van klant;

–     elke vorm van door derden geleden schade.

 1. Gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 2. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 3. Klant vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden.
 4. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
 5. Indien gebruiker bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de klant kenbare vergissing maakt, is deze gehouden gebruiker daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij gebruiker te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

 

 

Artikel 13 Opschorting/ontbinding

 1. Gebruiker heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan, indien:
 2. klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 14 Annulering/ uitstel

 1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel of de datum van de e-mail wordt gezien als de annuleringsdatum.
 2. Bij een open individuele inschrijving, geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen de bedenktijd kan kosteloos worden geannuleerd.
 3. Indien de bedenktijd is verstreken of op voorhand niet van toepassing is verklaard, is de klant gehouden aan de volgende betaling:
 4. Indien de annulering tot 4 weken voor aanvang geschiedt, is gebruiker gerechtigd 20% administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Indien de annulering tot 2 tot 4 weken voor de uitvoering van de activiteit geschiedt, is gebruiker gerechtigd 50% van het deelnamebedrag in rekening te brengen.
 6. Indien de annulering tot 2 weken voor aanvang geschiedt, is gebruiker gerechtigd 100% van het deelnamebedrag in rekening te brengen.
 7. In sommige gevallen kan gebruiker afwijken van de annuleringsregeling, dit wordt dan vermeld in de desbetreffende brochure/ flyer/ plan van aanpak en/of op de website.
 8. Gebruiker behoudt zich het recht voor om bij ontstentenis van de oorspronkelijke trainer een andere trainer in te zetten of de curcus/ training of het programma te verplaatsen naar een andere datum dan wel kosteloos te annuleren. Ook bij minder dan het voorafgestelde minimum aantal deelnemers kan gebruiker de cursus kosteloos annuleren. Bij annulering door gebruiker volgt volledige restitutie van de betaalde gelden van de desbetreffende cursus/training of het programma binnen 30 dagen na annulering.
 9. Uitstel van een door gebruiker op maat gemaakte groepstraining en/of cursus is uitsluitend mogelijk in overleg. Alle kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen bij de klant in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 15 Beëindiging

 1. De tussen klant en gebruiker gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van gebruiker of klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van gebruiker.
 2. Indien het door gebruiker uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van gebruiker op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door klant aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.

 

 

Artikel 16 Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop klant:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 7. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 8. Klant is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 17 Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Gebruiker is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door klant ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, gebruiker een informatieplicht opleggen, of voor zover klant gebruiker van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van gebruiker, voor zover gebruiker zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

 1. Gebruiker is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele klant, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 2. Gebruiker is niet gerechtigd de informatie die hem door klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval gebruiker voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, is het klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van gebruiker openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van gebruiker, op klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 4. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan gebruiker van € 100,– per overtreding, tot een maximum van

€ 10.000,– onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

 

Artikel 18 Intellectueel eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van gebruiker. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van gebruiker aan klant.
 3. De rechten van intellectueel eigendom welke gebruiker in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart gebruiker tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
 5. Klant is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door gebruiker en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

 

 

Artikel 19  Klachten

 1. Gebruiker doet zijn uiterste best om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. In het geval er toch iets niet goed gaat, dient de klant direct contact op te nemen met de cursusleider, zodat gebruiker zich in kan zetten om zo spoedig mogelijk de ontevredenheid weg te nemen en aan de wensen te kunnen voldoen.
 2. Klachten met betrekking tot de op de factuur verrichte werkzaamheden dienen telefonisch/schriftelijk te worden ingediend binnen 5 werkdagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover klant klaagt.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van klant niet op.
 4. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van klant in verband met de klacht.
 5. Gebruiker streeft ernaar om binnen 14 dagen na melding van de klacht, te reageren.
 6. In eerste instantie zal worden getracht het geschil te doen oplossen tussen de begeleider en de deelnemer of wel de organisatie. Mocht dit niet de verwachte resultaten leveren, dan dient de klacht te worden voorgelegd aan de directeur van Avant sanare.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen klant en gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de bevoegde rechter, ook indien de klant in het buitenland is gevestigd.